f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ประวัติความเป็นมา
ลงวันที่ 15/01/2562

แขวงทางหลวงจันทบุรี เป็นหน่วยงานหนึ่ง ในสังกัดของสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) กองบำรุง กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2485 อยู่ในท้องที่ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

หรือสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 3 ต่อทางของเทศบาลเมืองจันทบุรี ควบคุม ที่ กม.6+116 ด้านซ้ายทาง

               จำนวนเนื้อที่ทั้งหมด 18 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา โดยแบ่งออกเป็นที่ดินจำนวน 2 แปลง คือ

                                                                          1.1.1 ที่ราชพัสดุ จำนวน 12 ไร่ – งาน 58 ตารางวา

                                                                          1.1.2 ที่ราชพัสดุ จำนวน 6 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา

โดยมีนายช่างแขวงทางหลวงคนแรก คือ นายช่างเกษม สุวินทวงค์ และมีผู้ดำรงตำแหน่ง

นายช่าง แขวงทางหลวงจันทบุรี ต่อมาตามลำดับ ดังรายนาม ต่อไปนี้

(นายช่างเกษม สุวินทวงศ์ นายช่างแขวงทางหลวงจันทบุรีคนแรก ปัจจุบันอยู่ในสมณเพศ)

 

ลำดับที่

รายนาม

ตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ.

1

นายเกษม สุวินทวงศ์

2485 - 2488

2

นายเจริญ แสงสนิท

2488 -2490

3

นายสิทธิ์ นิเวศน์รัตน์

2490 - 2496

4

นายเครือ ลักษณโกเศศ

2493 - 2496

5

นายปัญญา สูตะบุตร

2496 -2502

6

นายไสว บัลลพ์วานิช

2502 - 2505

7

นายมนัส พงษ์พยุหะ

2505 - 2509

8

นายเสนอ แสงสุวรรณ

2509 -2513

9

นายสมนึก เตมียเสน

2513 - 2517

10

นายประยูร ปานมงคล

2517 -2522

11

นายชนะ ดิสถาพร

2522 - 2526

12

นายวีรวัช เศวตวรรณ

2526 -2531

13

นายชัยชนะ เอนกสัมพันธ์

2531 - 2537

14

นายชาคร รัชตะเทวินทร์

2537 - 2540

15

นายสมพงษ์ ศุภชัยมงคล

2540 - 2541

16

นายวิรัช นิพัฒน์ศิริผล 2541 -2542

17

นายดุสิต อุตตมธนินทร์ 2542 - 2544

18

นายนพพงษ์ อุณหโภคา 2544 - 2547

19

นายประสม นิสสัยสุข 2547 - 2550

20

นายเสน่ห์ กรรโณ 2550 - 2551

21

นายกษิดิศ สุพานิช 2551 - 2554

22

นายโกเมศ มัชฌิมา 2555 - 2558

23

นายวีระชัย ระกำทอง 2558 - 2560

24

นายคมกฤต  ดีจังวิภาต 2560 - ปัจจุบัน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562


'