f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่ 15/01/2562

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายสวัสดี์  เทียมมีเชาว์

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรีฝ่ายปฏิบัติงาน

รักษาราชการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการแขวงจันทบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางพนมพร  ศรีชุมพล

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายวิศวกรรม

รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้างานสารบรรณ

   

นางพรรณวิไล  แก้วงาม

หัวหน้างานสารสนเทศ

นางละออ  ขุนเศษ

หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

นางอุดมลักษณ์  เตี้ยคำ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562


'