f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงสอยดาว
ลงวันที่ 15/01/2562

 

นายดิลก ขุนเศษ

หัวหน้าหมวดทางหลวงสอยดาว

 

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหมวดทางหลวงสอยดาว

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 1  นายดิลก  ขุนเศษ  นายช่างโยธาชำนาญงาน
 2  นายถนอม เกิดหนองสังข์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
 3  นายเชิดศักดิ์ มหาชิโนรส พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
4 นายสมศักดิ์ ท่าสะอ้าน พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2
 5  นางวรรณา เกิดหนองสังข์ พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2
6 นายวชิราวัฒน์ กิจจริต ลูกจ้างชั่วคราว
  7   นายประมวล เหิงขุนทด ลูกจ้างชั่วคราว
 8  นายเอก กิจจริต ลูกจ้างชั่วคราว
9 นางสาวคำนึง เตชะวา ลูกจ้างชั่วคราว
 10  นายมงคล เจริญสาคร ลูกจ้างชั่วคราว
11 นายอนุวัฒน์ แสงอ่อน ลูกจ้างชั่วคราว
12 นายเฉลิมพล เอี่ยมประไพร ลูกจ้างชั่วคราว
 13   นายยุรนันท์ ยะบุญ ลูกจ้างชั่วคราว
14 นางสาวกัญญามาศ สมจิตร ลูกจ้างชั่วคราว
15 นายวรวัจน์ เจริญสาคร ลูกจ้างชั่วคราว
  16   นายจีรศักดิ์ ประยุงสกุล ลูกจ้างชั่วคราว
17 นายบรรจง แก้วงาม  ลูกจ้างชั่วคราว
18  นายชาญณรงค์ ปล้องมณี ลูกจ้างชั่วคราว
  19   นายอำนาจ หลิมชัย ลูกจ้างชั่วคราว
20 นางสาวทิพสุวรรณ เขียวอ่อน ลูกจ้างชั่วคราว
 21 นายธีวิทย์ เอี่ยมรอด ลูกจ้างชั่วคราว
22 นายสายชล วาจาหวาน ลูกจ้างชั่วคราว
23 นายสุชาติ ปลดเปลื้อง ลูกจ้างชั่วคราว
24 นายสุชาติ  รุ่งสว่าง ลูกจ้างชั่วคราว

'