f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงสอยดาว
ลงวันที่ 15/01/2562

 

นายดิลก ขุนเศษ

หัวหน้าหมวดทางหลวงสอยดาว

 

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหมวดทางหลวงสอยดาว

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 1  นายดิลก  ขุนเศษ  นายช่างโยธาชำนาญงาน หัวหน้าหมวดทางหลวงสอยดาว
2 นายไชยากร  ลิ้มทองใบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงสอยดาว
 3  นายถนอม เกิดหนองสังข์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
 4  นายเชิดศักดิ์ มหาชิโนรส พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
 5  นางวรรณา เกิดหนองสังข์ พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2
6 นายวชิราวัฒน์ กิจจริต ลูกจ้างชั่วคราว
  7   นายประมวล เหิงขุนทด ลูกจ้างชั่วคราว
8 นางสาวคำนึง เตชะวา ลูกจ้างชั่วคราว
 9  นายมงคล เจริญสาคร ลูกจ้างชั่วคราว
10 นายอนุวัฒน์ แสงอ่อน ลูกจ้างชั่วคราว
11 นายเฉลิมพล เอี่ยมประไพร ลูกจ้างชั่วคราว
 12  นายยุรนันท์ ยะบุญ ลูกจ้างชั่วคราว
13 นางสาวกัญญามาศ สมจิตร ลูกจ้างชั่วคราว
14 นายวรวัจน์ เจริญสาคร ลูกจ้างชั่วคราว
  15   นายจีรศักดิ์ ประยุงสกุล ลูกจ้างชั่วคราว
16 นายชาญณรงค์ ปล้องมณี ลูกจ้างชั่วคราว
 17  นายอำนาจ หลิมชัย ลูกจ้างชั่วคราว
18 นายสุชาติ  รุ่งสว่าง ลูกจ้างชั่วคราว
19 นางสาวภาณุมาศ สินปรุ ลูกจ้างชั่วคราว
20 นางสาวแสงเดือน จอมคำสิงห์ ลูกจ้างชั่วคราว
21 นายจิณณวัตร สิทธิผล ลูกจ้างชั่วคราว
22 นายสุชาติ ปลดเปลื้อง ลูกจ้างชั่วคราว
23 นายคาวี ศิริกุล ลูกจ้างชั่วคราว
24 นายจารุวิทย์ ปริ้มวงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว

'