f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงบางกะจะ
ลงวันที่ 15/01/2562

หมวดทางหลวงบางกะจะ

นายสิทธิชัย  ดิสถาพร

หัวหน้าหมวดทางหลวงบางกะจะ

 

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหมวดทางหลวงบางกะจะ

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายกฤษฎา จันทร์มณี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
2 นายบรรจง พึ่งศรี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช 2
3 นายสันติ เอื้อยตะคุ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
4 นางสาวภัทรลดา นวอนันต์ พนักงานธุรการ
5 นายสมโภชน์ หิรัญเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว
6 นายสมพล ปฐมบัญญัติ ลูกจ้างชั่วคราว
7 นายณัฐพงษ์ เอี่ยมยิ้ม ลูกจ้างชั่วคราว
8 นางสาวยุวนุช จันทพฤกษ์ ลูกจ้างชั่วคราว
9 นายสุกิจ มาลัยจิตต์ ลูกจ้างชั่วคราว
10 นายอัศสนัย บัวบาน ลูกจ้างชั่วคราว
11 นายประพันธ์พงศ์ ขุนอาจ ลูกจ้างชั่วคราว
12 นางสาวมลิวัลย์ ศิริมาลย์ ลูกจ้างชั่วคราว
13 นางนิศารัตน์ นาคแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว
14 นายสายยันต์ ชากวิเศษ ลูกจ้างชั่วคราว
15 นางสาวธัญยธรณ์ สิทธโชติฐิติคุณ ลูกจ้างชั่วคราว
17 นางสาวจุฑารัตน์ จิตประเสริฐ ลูกจ้างชั่วคราว
18 นายพีรพล อนงค์ทอง ลูกจ้างชั่วคราว
19 นายสมจิตร นวนคำ ลูกจ้างชั่วคราว
20 นายอ๋อ สุขโต ลูกจ้างชั่วคราว
21 นายวสันต์ คณะเมฆ ลูกจ้างชั่วคราว
22 นายธนวัฒน์ เข็มทอง ลูกจ้างชั่วคราว
23 นายทักดนัย กันยะมา ลูกจ้างชั่วคราว
24 นายปรีชา นาแขวง ลูกจ้างชั่วคราว

 

บันทึกข้อมูลวันที่ 17 เมษายน 2563


'