f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงบางกะจะ
ลงวันที่ 15/01/2562

นายสิทธิชัย  ดิสถาพร

หัวหน้าหมวดทางหลวงบางกะจะ

 

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหมวดทางหลวงบางกะจะ

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายสิทธิชัย ดิสถาพร นายช่างโยธาชำนาณงาน หัวหน้าหมวดทางหลวงบางกะจะ
2 นายชัยนริน ชนกโอวาท นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงบางกะจะ
3 นายสมศักดิ์ มณีวรรณ พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2 
4 นายสันติ เอื้อยตะคุ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
5 นายอัศสนัย บัวบาน พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
6 นางสาวภัทรลดา นวอนันต์ พนักงานธุรการ
7 นายรุ่งแสง ไชยยนต์ พนักงานโยธา
8 นายสมโภชน์ หิรัญเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว
9 นายณัฐพงษ์ เอี่ยมยิ้ม ลูกจ้างชั่วคราว
11  นายประพันธ์พงศ์ ขุนอาจ ลูกจ้างชั่วคราว
12 นายบุญเกิด ดิษชัง ลูกจ้างชั่วคราว
13 นายอภิรักษ์ บ้านเนิน ลูกจ้างชั่วคราว
14 นายศตวรรษ ศรีธรรม ลูกจ้างชั่วคราว
15 นายมงคล เนาว์เปลี้ย ลูกจ้างชั่วคราว
16 นางสาวธิดารัตน์ วงศ์ทองเหลือ ลูกจ้างชั่วคราว
17 นายชัชวาลย์ รัตนวิจิตร ลูกจ้างชั่วคราว
18 นางสาวนรา  อยู่สวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว
19 นายสุริยา เคนะอ่อน ลูกจ้างชั่วคราว
20 นายอาทิตย์ กันอินต๊ะ ลูกจ้างชั่วคราว
21 นางสาวนฤมล วิเชียรโชติ ลูกจ้างชั่วคราว
22 นายอัชฌา ใจยดา ลูกจ้างชั่วคราว
23 นายเดชฤทธิ์ นาใจแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว

 


'