f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงบางกะจะ
ลงวันที่ 15/01/2562

นายสิทธิชัย  ดิสถาพร

หัวหน้าหมวดทางหลวงบางกะจะ

 

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหมวดทางหลวงบางกะจะ

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายสิทธิชัย ดิสถาพร นายช่างโยธาชำนาณงาน
2 นายกฤษฎา จันทร์มณี นายช่างโยธาชำนาณงาน
3 นายสมศักดิ์ มณีวรรณ พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2 
4 นายสันติ เอื้อยตะคุ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
5 นางสาวภัทรลดา นวอนันต์ พนักงานธุรการ
6 นายรุ่งแสง ไชยยนต์ พนักงานโยธา
7 นายสมโภชน์ หิรัญเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว
8 นายณัฐพงษ์ เอี่ยมยิ้ม ลูกจ้างชั่วคราว
9 นายสุกิจ มาลัยจิตต์ ลูกจ้างชั่วคราว
10  นายอัศสนัย บัวบาน ลูกจ้างชั่วคราว
11  นายประพันธ์พงศ์ ขุนอาจ ลูกจ้างชั่วคราว
12 นายบุญเกิด ดิษชัง ลูกจ้างชั่วคราว
13 นายมานิตย์ ม่วงมีผล ลูกจ้างชั่วคราว
14 นายวสันต์ คณะเมฆ ลูกจ้างชั่วคราว
 15  นายอภิรักษ์ บ้านเนิน ลูกจ้างชั่วคราว
16 นายศตวรรษ ศรีธรรม ลูกจ้างชั่วคราว
17  นางสาวปพิชญา ยอดกล้า ลูกจ้างชั่วคราว
 18  นายมงคล เนาว์เปลี่ย ลูกจ้างชั่วคราว
 19  นายพีระพงษ์ บังจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว
20 นางสาวธิดารัตน์ วงศ์ทองเหลือ ลูกจ้างชั่วคราว
21 นายชัชวาลย์ รัตนวิจิการ ลูกจ้างชั่วคราว
22 นางสาวนรา  อยู่สวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว

 


'