f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงหนองตาคง
ลงวันที่ 15/01/2562

นายดิลก ขุนเศษ

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองตาคง

 

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหมวดทางหลวงหนองตาคง

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายศรศาสตร์ อินทร์ลี พนักงานโยธา
2 นายวิชัย แก้ววิจิตร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช 2
3 นางเบญจา สายแปลง พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2
4 นายสวิก  ล้วนดี พนักงานขับรถยนต์
5 นายลิน พละสุข ลูกจ้างชั่วคราว
6 นายประทีป ใสตะภาพ ลูกจ้างชั่วคราว
7 นางสาวรมิตา สำโรง ลูกจ้างชั่วคราว
8 นายวีระ นนทบาล ลูกจ้างชั่วคราว
9 นายสมเกียรติ คงคันนา ลูกจ้างชั่วคราว
10  นายวิชัย ลอดชิน ลูกจ้างชั่วคราว
11 นายวรวิช เพชรสุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว
12 นางสาวสุทธิดา บุญเคลา ลูกจ้างชั่วคราว
13  นางสาวสุวิมล นิลละออ ลูกจ้างชั่วคราว
14 นายพนม เพ็ชรรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว
15 นางมะณี พละสุข ลูกจ้างชั่วคราว
16 นายอภิรักษ์ เงินเต็ม ลูกจ้างชั่วคราว
17 นายอภิชาติ พละสุข ลูกจ้างชั่วคราว
18 นางสาวปวัณรัตน์ สายจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว
19 นายชีวิน พละสุข ลูกจ้างชั่วคราว
20 นายศรายุทธ ศรีสังข์ ลูกจ้างชั่วคราว
21 นายศุกรศักดิ์ ไทรย้อย ลูกจ้างชั่วคราว
22 นายวีรชน ทิมาบุตร ลูกจ้างชั่วคราว

'