f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงหนองตาคง
ลงวันที่ 15/01/2562
หมวดทางหลวงหนองตาคง

นายณรงค์  แก้วเขียมงาม

หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองตาคง

 

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหมวดทางหลวงหนองตาคง

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายสวิก ล้วนดี พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา ระดับ ช 2
2 นายจำนงค์ พละสุข พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2
3 นายวิชัย แก้ววิจิตร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช 2
4 นางวชิราวรรณ วันประสาท พนักงานคัดลอกแบบ ระดับ ช 2
5 นางเบญจา สายแปลง พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2
6      
7 นายลิน พละสุข ลูกจ้างชั่วคราว
8 นายประทีป ใสตะภาพ ลูกจ้างชั่วคราว
9 นายแดง เงินเต็ม ลูกจ้างชั่วคราว
10 นางสาวรมิตา สำโรง ลูกจ้างชั่วคราว
11 นางพรรณทิพย์ นิยมชาต ลูกจ้างชั่วคราว
12 นางสาวประสิน ล้วนดี ลูกจ้างชั่วคราว
13 นายวีระ นนทบาล ลูกจ้างชั่วคราว
14 นายสมเกียรติ คงคันนา ลูกจ้างชั่วคราว
15 นายอาทิตย์ บุญเคลา ลูกจ้างชั่วคราว
16      
17 นายวิชัย ลอดชิน ลูกจ้างชั่วคราว
18 นายลิขิต เจนวิชา ลูกจ้างชั่วคราว
19 นายประกิจ พุทธศรี ลูกจ้างชั่วคราว
20 นายวรวิช เพชรสุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว
21 นางสาวสุทธิดา บุญเคลา ลูกจ้างชั่วคราว
22 นายกรกช มั่งมี ลูกจ้างชั่วคราว
23 นางสาวสุวิมล นิลละออ ลูกจ้างชั่วคราว
24 นายทิวา พละสุข ลูกจ้างชั่วคราว
25 นายหลอม นนทบาล ลูกจ้างชั่วคราว

 

บันทึกข้อมูลวันที่ 21 เมษายน 2563


'