f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงหนองตาคง
ลงวันที่ 15/01/2562

นายกฤษฎา จันทร์มณี

นายช่างโยธาชำนาญงาน 
หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองตาคง

 

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหมวดทางหลวงหนองตาคง

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายกฤษฎา จันทร์มณี นายช่างโยธาชำนาญงาน หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองตาคง
2 นายศรศาสตร์ อินทร์ลี พนักงานโยธา
3 นางเบญจา สายแปลง พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2
4 นายสวิก  ล้วนดี พนักงานขับรถยนต์
5 นายลิน พละสุข ลูกจ้างชั่วคราว
6 นายประทีป ใสตะภาพ ลูกจ้างชั่วคราว
7 นางสาวรมิตา สำโรง ลูกจ้างชั่วคราว
8 นายวีระ นนทบาล ลูกจ้างชั่วคราว
9 นายสมเกียรติ คงคันนา ลูกจ้างชั่วคราว
10 นายวิชัย ลอดชิน ลูกจ้างชั่วคราว
11 นายวรวิช เพชรสุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว
12 นางสาวสุทธิดา บุญเคลา ลูกจ้างชั่วคราว
13 นายพนม เพ็ชรรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว
14 นางมะณี พละสุข ลูกจ้างชั่วคราว
15 นายอภิรักษ์ เงินเต็ม ลูกจ้างชั่วคราว
16 นายอภิชาติ พละสุข ลูกจ้างชั่วคราว
17 นางสาวปวัณรัตน์ สายจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว
18 นายสุรศักดิ์ ไทรย้อย ลูกจ้างชั่วคราว
19 นายวีรชน ทิมาบุตร ลูกจ้างชั่วคราว
20 นายอาทิตย์ บุญเคลา ลูกจ้างชั่วคราว
21 นายลิขิต เจนวิชา ลูกจ้างชั่วคราว
22 นายกวินท์ แก้ววิจิตร ลูกจ้างชั่วคราว
23 นายกรกช มั่งมี ลูกจ้างชั่วคราว
24 นายสุรชาติ ปลดเปลื้อง ลูกจ้างชั่วคราว
25 นางธาดา จันทร์มณี ลูกจ้างชั่วคราว

'