f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
งานวางแผน
ลงวันที่ 15/01/2562

งานวางแผน

 

 

นายสราวุฒิ  วงศ์ประทุม

หัวหน้างานวางแผน

 

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหน่วยงานวางแผน

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายสราวุฒิ วงศ์ประทุม นายช่างโยธาชำนาญงาน
2 นายเอนก วรรณประภา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 
3 นายภิชาติ สนิทเชื้อ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
4 นายเจษฎา พึ่งศรี พนักงานโยธา
5 นายชัยวัฒน์ กระบี่ทอง พนักงานโยธา
6 นายภูชิสส์  พันธรัตน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
7 นางสาวสุชานาฎ ใจปลอด ลูกจ้างชั่วคราว
8 นางอุมาพร ภามาตย์ ลูกจ้างชั่วคราว
9 นางสาวชวิลลักษณ์ ขอบชิด ลูกจ้างชั่วคราว

'