f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
งานวางแผน
ลงวันที่ 15/01/2562

งานวางแผน

 

 

นายสราวุฒิ  วงศ์ประทุม

หัวหน้างานวางแผน

 

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหน่วยงานวางแผน

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายนภชัย เจริญษา นายช่างโยธาชำนาญงาน
2 นางดารุณี พึ่งศรี พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2
3 นายเอนก วรรณประภา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
4 นายภิชาติ สนิทเชื้อ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
5 นายเจษฎา พึ่งศรี พนักงานโยธา
6 นางรุ้งเพชร จันทร์นคร ลูกจ้างชั่วคราว
7 นายชัยวัฒน์ กระบี่ทอง ลูกจ้างชั่วคราว

บันทึกเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2563

 


'