f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
เอกสารเผยแพร่
ลงวันที่ 15/11/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (23 เม.ย.63) 285 ดาวน์โหลด
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (2 มิ.ย.63) 249 ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กันยายน 2563 266 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน กันยายน 2564 144 ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กันยายน 2564 137 ดาวน์โหลด
ส่งอนุมัติโครงการสัมมนา 80 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน กันยายน 2565 78 ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กันยายน 2565 82 ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กันยายน 2566 34 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2566 24 ดาวน์โหลด

'