f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
เอกสารเผยแพร่
ลงวันที่ 20/09/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (23 เม.ย.63) 244 ดาวน์โหลด
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (2 มิ.ย.63) 215 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน กันยายน 2563 231 ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กันยายน 2563 230 ดาวน์โหลด
โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2564 210 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน กันยายน 2564 105 ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กันยายน 2564 99 ดาวน์โหลด
ส่งอนุมัติโครงการสัมมนา 44 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน กันยายน 2565 37 ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กันยายน 2565 42 ดาวน์โหลด

'