f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
งานอำนวยความปลอดภัย
ลงวันที่ 06/10/2564

งานอำนวยความปลอดภัย

 

นางสาวสิรินดา  เขมะสุข

หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหน่วยงานอำนวยความปลอดภัย

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 1 นางสาวสิรินดา เขมะสุข  นายช่างโยธาชำนาญงาน
 2 นายกิตติพันธ์ อินพึ่ง  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 3 นายจืด ศรีคงรักษ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
 4 นายสุขสันต์ จิตรากูล พนักงานโยธา
 5 นายวิชัย เรืองทอง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
 6 นางสาวขวัญตา เรืองทอง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
 7 นายฉัตรชัย วิมลรัตน์ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
8 นายธงไทย เมินดี พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
 9 นางญาใจ คีรีเขต ลูกจ้างชั่วคราว
10 นายวิโรจน์ สุทธิสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว
11 นางสาวสุฑามาศ บุญโยประการ ลูกจ้างชั่วคราว
 12 นายขวัญชัย ชูกิจสกุณีย์ ลูกจ้างชั่วคราว
 13 นายนาวิน ขวัญอยู่ ลูกจ้างชั่วคราว
 14 นายจักรพันธ์ ต่อโชติ ลูกจ้างชั่วคราว
15 นางสาวบังอร ถาวงษ์กลาง ลูกจ้างชั่วคราว
16 นายอัครเดช นิลนนท์ ลูกจ้างชั่วคราว
17 นางสาวภัททิยา พลับอ่อน ลูกจ้างชั่วคราว
18 นายประดิษฐ์ สายสิงห์ ลูกจ้างชั่วคราว
19 นายทอง แดงนา ลูกจ้างชั่วคราว

'