f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
งานสารบรรณ
ลงวันที่ 15/01/2562

งานสารบรรณ

 

นางสาวปวีณรัตน์ มิตรจิระพงศ์

หัวหน้างานสารบรรณ

 

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหน่วยงานสารบรรณ

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
 1 นางสาวปวีณรัตน์ มิตรจิระพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 2 นางสาวพรทิพย์ จันทร์เที่ยง พนักงานธุรการ 
 3 นางสาวสรัญญา อินทรภัยกุล พนักงานบริการ
 4 นางสาวสุภาพร จุลพล ลูกจ้างชั่วคราว
 5 นางสาวตรีสุดา ศุภพร ลูกจ้างชั่วคราว
 6 นางมุฐิตา ท่าโสม ลูกจ้างชั่วคราว
 7 นางสาวธันยพัต บุญส่งสุข ลูกจ้างชั่วคราว
 8 นางสาวผกามาศ คำรอด ลูกจ้างชั่วคราว
 9 นางสาวบังอร กระจ่างแสง ลูกจ้างชั่วคราว 
10 นางสาวกุญชลี ทิมพุฒ ลูกจ้างชั่วคราว
11 นายอุดร นิยมสุข ลูกจ้างชั่วคราว(พนง.ขับ)
12 นายรัฐภูมิ เรืองรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว(พนง.ขับ)
13 นายมรุเดช ศรีพระจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม)
14 นายดุสิต อังศุสิงห์ ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม)
15 นายทัยรัตน์ นาไชยเวช ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม)
16 นายพิสิษฐ์ เทพา ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม)
17 นายชาตรี เปรมปรี ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม)
18 นายเกรียงไกร พุลเกษม ลูกจ้างชั่วคราว(ยาม)

 

 


'