f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ผู้บริหาร
ลงวันที่ 15/01/2562

นายคมกฤต  ดีจังวิภาต

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

นายสวัสดิ์  เทียมมีเชาว์

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

ฝ่ายบริหารปฏิบัติการ รักษาราชการในตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

ฝ่าบริหารงานทั่วไป

นางพนมพร  ศรีชุมพล

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

ฝ่ายวิศวกรรม

 

 

นายสวัสดิ์  เทียมมีเชาว์

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

ฝ่ายปฏิบัติการ

 

 

นางพนมพร  ศรีชุมพล

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

ฝ่ายวิศวกรรม รักษาราชการในตำแหน่ง

หัวหน้างานสารบรรณ

 

นายสราวุฒิ  วงศ์ประทุม

หัวหน้างานวางแผน

 

 

นายเลอสรร  เสแสวง

หัวหน้าหมวดทางหลวงพลับพลา 

 

 

นางพรรณวิไล  แก้วงาม

หัวหน้างานสารสนเทศ

 

นางสาวสิรินดา  เขมะสุข

หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

นายสวัสดิ์  เทียมมีเชาว์

รอ.ขท.จันทบุรี ป รักษาราชการแทน

หัวหน้าหมวดทางหลวงบางกะจะ

 

นางละออ  ขุนเศษ

หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

 

นายสมเกียรติ  สมัย

หัวหน้างานปรับซ่อม

นายสิทธิชัย  ดิสถาพร

หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฏ

นางอุดมลักษณ์  เตี้ยคำ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

 

นายเอกลักษณ์  นามวิเศษ

หัวหน้าหมวดทางหลวงท่าใหม่

 

 

 

นายณรงค์  แก้วเขียวงาม

หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองตาคง

 

 

นายไกรวิทย์  กุลบรรทมศีล

หัวหน้าหมวดทางหลวงทับไทร

 

 

นายอุดมทรัพย์  ศรีพลัง

หัวหน้าหมวดทางหลวงสอยดาว


บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 

 


'