f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ฝ่ายปฏฺิบัติการ
ลงวันที่ 15/01/2562

ฝ่ายปฏิบัติการ

 

นายสวัสดิ์  เทียมมีเชาว์

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

ฝ่ายปฏิบัติการ

 

นายเลอสรร  เสแสวง

หัวหน้าหมวดทางหลวงพลับพลา 

 

นายสิทธิชัย  ดิสถาพร

หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฏ

นายอุดมทรัพย์  ศรีพลัง

หัวหน้าหมวดทางหลวงสอยดาว

 

นายเอกลักษณ์  นามวิเศษ

หัวหน้าหมวดทางหลวงท่าใหม่

นายณรงค์  แก้วเขียวงาม

หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองตาคง

นายไกรวิทย์  กุลบรรทมศีล

หัวหน้าหมวดทางหลวงทับไทร

  

นายสวัสดิ์  เทียมมีเชาว์

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

ฝ่ายปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าหมวดทางหลวงบางกะจะ

บันทึกข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562


'