f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงท่าใหม่
ลงวันที่ 15/01/2562

นายเอกลักษณ์   นามวิเศษ

หัวหน้าหมวดทางหลวงท่าใหม่

 

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหมวดทางหลวงท่าใหม่

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายเอกลักษณ์ นามวิเศษ นายช่างโยธาชำนาญงาน หัวหน้าหมวดทางหลวงท่าใหม่
2 นายเหมือน อินทสุวรรณ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
3 นายสมร อินทสุวรรณ พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2
4 นายสนั่น กุมภัณฑ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช 2
5 นายบุญสา โพธิ์ศรีจันทร์ พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2
6 นายพนมไพร หน่ายหนีชั่ว พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
7 นางกฤติยา ปริมนต์ พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2
8 นายบุญญฤทธิ์ รัศมี พนักงานโยธา
9 นางนิภา อินทสุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว
10 นายวิชัย บุดพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว
11 นายสว่าง ศรีเคลือบ ลูกจ้างชั่วคราว
12 นายยอด ศักดิ์มั่น ลูกจ้างชั่วคราว
13 นายประชา คุณเอนก ลูกจ้างชั่วคราว
14 นางสาวมาลี คุณเอนก ลูกจ้างชั่วคราว
15 นายกังวาล เลิศธัญญา ลูกจ้างชั่วคราว
16 นางจรูญ เจริญผา ลูกจ้างชั่วคราว
17 นางสาวปุณณาสา เปรมมิตร ลูกจ้างชั่วคราว
18 นายวินิจ สำราญฤทุกข์ ลูกจ้างชั่วคราว
19 นายบัญชา วรรณเวช ลูกจ้างชั่วคราว
20 นายอำนาจ สำราญฤทุกข์ ลูกจ้างชั่วคราว
21 นายสัมฤทธ์ ดวงชอุ่ม ลูกจ้างชั่วคราว
22 นางสาวจำลอง ผลประสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว
23 นางสาวนพวัลย์ โชติแสง ลูกจ้างชั่วคราว
24 นายอุดม วาริวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว
25
นางสาวเสวี่ยง คุณเอนก ลูกจ้างชั่วคราว
26 นายยงยุทธ ศักดิ์มั่น ลูกจ้างชั่วคราว
27 นางสาวจงกลณี หวลขุนทด ลูกจ้างชั่วคราว

 


'