f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงท่าใหม่
ลงวันที่ 15/01/2562

หมวดทางหลวงท่าใหม่ 

นายเอกลักษณ์   นามวิเศษ

หัวหน้าหมวดทางหลวงท่าใหม่

 

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหมวดทางหลวงท่าใหม่

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายศิริมงคล ชมภูเกตุ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
2 นายเหมือน อินทสุวรรณ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
3 นายสมร อินทสุวรรณ พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2
4 นายสนั่น กุมภัณฑ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช 2
5 นายวิชิต ฉินบ้านดอน พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2
6 นายบุญสา โพธิ์ศรีจันทร์ พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2
7 นายสุรินทร์ ฉัยยา พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
8 นายพนมไพร หน่ายหนีชั่ว พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
9 นางสาวอรนุช บุตรไฉยา พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2
10 นางกฤติยา ปริมนต์ พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2
11 นายบุญญฤทธิ์ รัศมี พนักงานโยธา
12 นางนิภา อินทสุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว
13 นายวิชัย บุดพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว
14 นายสว่าง ศรีเคลือบ ลูกจ้างชั่วคราว
15 นายยอด ศักดิ์มั่น ลูกจ้างชั่วคราว
16 นายประชา คุณเอนก ลูกจ้างชั่วคราว
17 นางมาลี คุณเอนก ลูกจ้างชั่วคราว
18 นายสมชาย คุ้มรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว
19 นายกังวาล เลิศธัญญา ลูกจ้างชั่วคราว
20 นายบุญถิ่น กุลาราช ลูกจ้างชั่วคราว
21 นางจรูญ เจริญผา ลูกจ้างชั่วคราว
22 นางสาวจนดา ลักขณา ลูกจ้างชั่วคราว
23 นางสาวปุณณาสา เปรมมิตร ลูกจ้างชั่วคราว
24 นางสงัด กุมภัณฑ์ ลูกจ้างชั่วคราว
25 นายวินิจ สำราญฤทุกข์ ลูกจ้างชั่วคราว
26 นายบัญชา วรรณเวช ลูกจ้างชั่วคราว
27 นายอำนาจ สำราญทุกข์ ลูกจ้างชั่วคราว
28 นายสำฤทธ์ ดวงชอุ่ม ลูกจ้างชั่วคราว
29 นายประทีป คุณเอนก ลูกจ้างชั่วคราว
30 นางสาวนพวัลย์ โชติแสง ลูกจ้างชั่วคราว

 

บันทึกข้อมูลวันที่ 17 เมษายน 2563


'