f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
โครงการ “มีดีต้องแชร์”

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ขอประชาสัมพันธ์ โครงการ “มีดีต้องแชร์” โดยรวบรวมเครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ ของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) โดยได้ดำเนินการจัดทำดังนี้   - สร้างการรับรู้ในเครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน - เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน - อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ - เพิ่มความโปร่งใสและยกระดับธรรมาภิบาล ด้วยการเปิดเผยข้อมูลบริการประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ   ที่มา : ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช.)