f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย จันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู จ.จันทบุรี ระหว่าง กม.82+000 - กม.91+000 ระยะทางรวม 9 กิโลเมตร

นายคมกฤต  ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี นายธนาคาร นาคสินธุ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักสำรวจและออกแบบ , นายรชตะ ใบลี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักสำรวจและออกแบบ นางสาวแกมแพร เปรมปรีดิ์ วิศวกรบริษัทที่ปรึกษานายดิลก ขุนเศษ หัวหน้าหมวดทางหลวงสอยดาวและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน งบประมาณปี 2567 (ก่อนดำเนินโครงการ) "โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317  สาย จันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู จ.จันทบุรี ระหว่าง กม.82+000 - กม.91+000 ระยะทางรวม 9 กิโลเมตร โดยมี นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมฯ  ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมสหกรณ์โคนมสอยดาว ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  
title
งานปรับซ่อม แขวงทางหลวงจันทบุรี เข้าร่วมรับฟังบรรยาย การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดที่เป็นไปตามมาตฐาน

           นายจารตุรงค์ สมเกียรติ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังการบรรยาย การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดที่เป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่มอก.3046 - 2563 (สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6 (EURO V)เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการใช้งานและบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้องในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(Video Conference) ด้วย Application Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม ทับทิมจันท์ แขวงทางหลวงจันทบุรี 
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317

      นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี มอบหมายให้  นางพนมพร ศรีชุมพล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายวิศวกรรม และ นางพรรณวิไล แก้วงาม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน งบประมาณปี 2567 (ก่อนดำเนินโครงการ) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย จันทบุรี - สระแก้ว ตอน บ.เขาแดง - บ.ทรัพย์ภู จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.82+000 - กม.91+000 ระยะทางรวม 9 กิโลเมตร ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ หอประชุมสหกรณ์โคนมสอยดาว ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ภาพกิจกรรม