f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
งานปรับซ่อม
ลงวันที่ 15/01/2562

งานปรับซ่อม 

 

 

นายจาตุรงค์  สมเกียรติ  

หัวหน้างานปรับซ่อม

 

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหน่วยงานปรับซ่อม

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายจาตุรงค์ สมเกียรติ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
2 นายโสภณ กุลมาศ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
3 นายวันชาติ ธรรมสุวรรณ พนักงานโยธา
4 นายอรรคเดช สนิทเชื้อ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
5 นายบัญยง ตะนาวศรี พนักงานเครื่องกล
6 นายพิชัย ดิสถาพร พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
7 นายภาณุ บุญเรือง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
8 นายไพฑูรย์ เนียมณรงค์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
9 นางสาวผกายวรรณ วะสิกะพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไป
10 นายสัญญา ถ้วนวงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว
11 นางสาวจารุวรรณ พินศิริ ลูกจ้างชั่วคราว
12 นายสิทธิ อัตถาหาร ลูกจ้างชั่วคราว
13 นายอาธิป นาใจแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว

'