f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
งานปรับซ่อม
ลงวันที่ 15/01/2562

งานปรับซ่อม 

 

 

นายจาตุรงค์  สมเกียรติ  

หัวหน้างานปรับซ่อม

 

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหน่วยงานปรับซ่อม

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
2 นายประศักดิ์ อินทรโสภา พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดหนัก ระดับ ช 2
3 นายโสภณ กุลมาศ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
4 นายวันชาติ ธรรมสุวรรณ พนักงานโยธา
5 นายอรรคเดช สนิทเชื้อ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
6 นายบัญยง ตะนาวศรี พนักงานเครื่องกล
7 นายพิชัย ดิสถาพร พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
8 นายภาณุ บุญเรือง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
9 นายไพฑูรย์ เนียมณรงค์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
10 นางสาวผกายวรรณ วะสิกะพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไป
11 นางสาวเฟื่องวลีย์ พลับอ่อน ลูกจ้างชั่วคราว
12 นายสิทธา งามกิจ ลูกจ้างชั่วคราว

บันทึกเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562

         
         
         
         

 


'