f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
งานการเงินและบัญชี
ลงวันที่ 15/01/2562

งานการเงินและบัญชี

 

นางสาวรัชตา  นิชากุลธนดล

งานการเงินและบัญชี

 

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหน่วยงานการเงินและบัญชี

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวนุชนารถ ไหลอ่อน พนักงานธุรการ
2 แพรพลอย บำรงสวน พนักงานบริการ
2 นางสาวจุฑาทิพย์ หมายผล ลูกจ้างชั่วคราว
3 นายรณกฤติ ภรณ์วรานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว

บันทึกเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2563

 


'