f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
งานการเงินและบัญชี
ลงวันที่ 15/01/2562

งานการเงินและบัญชี

 

นางสาวรัชตา  นิชากุลธนดล

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

 

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหน่วยงานการเงินและบัญชี

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวรัชตา นิชากุลธนดล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
2 นางสาวนุชนารถ ไหลอ่อน พนักงานธุรการ
3 นางสาวจุฑาทิพย์ หมายผล ลูกจ้างชั่วคราว
4 นางสาวสุกัญญา บุษบาศรี ลูกจ้างชั่วคราว
5 นางสาวบุษยาพร ทรงศิลป์ ลูกจ้างชั่วคราว

 


'