f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
งานการเงินและบัญชี
ลงวันที่ 15/01/2562

งานการเงินและบัญชี

 

นางสาวนฤมล สูญญาจารย์

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

 

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหน่วยงานการเงินและบัญชี

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวนฤมล สูญญาจารย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
2 นางสาวนุชนารถ ไหลอ่อน พนักงานธุรการ
3 นางสาวจุฑาทิพย์ หมายผล ลูกจ้างชั่วคราว
4 นางสาวสุกัญญา บุษบาศรี ลูกจ้างชั่วคราว
5 นางสาวธีราภรณ์ บ้านเนิน ลูกจ้างชั่วคราว

 


'