f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
งานสารสนเทศ
ลงวันที่ 15/01/2562

งานสารสนเทศ

 

นางสาวชัญญานุช  จันทร์ทอง

หัวหน้างานสารสนเทศ

 

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหน่วยงานสารสนเทศ

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวชัญญานุข จันทร์ทอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติงาน
2 นางชลทิชา โภคสมบัติ พนักงานธุรการ
3 นางสาววนิดา อนุพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว
4 นายวิทย์ชัยยา  แก้วแกมกาญจน์ ลูกจ้างชั่วคราว


 บันทึกเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565


'