f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่
ลงวันที่ 07/07/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ข้าราชการพลเรือน 56 ดาวน์โหลด
ข้าราชการบำนาญ 47 ดาวน์โหลด
ลูกจ้างประจำ 59 ดาวน์โหลด
ลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน 60 ดาวน์โหลด
พนักงานราชการ 51 ดาวน์โหลด
เจ้าพนักงานทางหลวง 48 ดาวน์โหลด

'