f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฏ
ลงวันที่ 15/01/2562

นายพรชัย  การปลูก

หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฏ

 

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฏ

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายพรชัย การปลูก นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายเชือน หงษ์บิน พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา ระดับ ช 2
นายเสมียร พัฒเสมา พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา ระดับ ช 2
นายสัญชัย สิทธิผล พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2
นายเพชรพนม รักยิ่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
6 นายบุญธรรม พัฒเสมา ลูกจ้างชั่วคราว
7 นายชำนาญ หงษ์บิน ลูกจ้างชั่วคราว
8 นางสาวจิตตรา ชนะการ ลูกจ้างชั่วคราว
9 นางสมปอง เล็กยา ลูกจ้างชั่วคราว
10 นายพงษ์ดนัย บุญจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว
 11  นายวริระ พัฒเสมา ลูกจ้างชั่วคราว
12  นายวิณณู โตวงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว
13  นายพรชัย คำมงคุณ ลูกจ้างชั่วคราว
14  นายนวน ไทรใหญ่ ลูกจ้างชั่วคราว
15  นางสาวกรรณิการ์ ประกอบกิจ ลูกจ้างชั่วคราว
16  นายประดิษฐ์ อยู่แสง ลูกจ้างชั่วคราว
17  นางสาวไอรดา ด้นคีรี ลูกจ้างชั่วคราว
18  นางสาวกัญญาภัทร พุ่มเกาะล้าน ลูกจ้างชั่วคราว
19  นางสาวรสสุคนธ์ หงษ์เจริญ ลูกจ้างชั่วคราว
20  นางสาวศศิธร ผมหอม ลูกจ้างชั่วคราว
21  นายสุธิพงษ์ สืบสา ลูกจ้างชั่วคราว
 22   นางสังเวียน บุสภาค ลูกจ้างชั่วคราว
23  นายธนาวุธ หิรัญ ลูกจ้างชั่วคราว
24  นายประกรณ์  บุญรอด ลูกจ้างชั่วคราว
25  นายภูมินทร์ จันทร์เทพ ลูกจ้างชั่วคราว
26  นางสาวดวงลดา ธรรมแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว

 


'