f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฏ
ลงวันที่ 15/01/2562
หมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฏ

นายพรชัย  การปลูก

หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฏ

 

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฏ

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายพรชัย การปลูก นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
2 นายเชือน หงษ์บิน พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา ระดับ ช 2
3 นายเสมียร พัฒเสมา พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา ระดับ ช 2
4 นายสมศักดิ์ มณีวรรณ พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2
5 นายสัญชัย สิทธิผล พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2
6 นายเพชรพนม รักยิ่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
7 นางจำปา พัฒเสมา ลูกจ้างชั่วคราว
8 นางสาวน้าว ลี้พล ลูกจ้างชั่วคราว
9 นางนิตยา หงษ์บิน ลูกจ้างชั่วคราว
10 นางธานี โตวงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว
11 นายบุญธรรม พัฒเสมา ลูกจ้างชั่วคราว
12 นางฉลาด สร้อยสน ลูกจ้างชั่วคราว
13 นายชำนาญ หงษ์บิน ลูกจ้างชั่วคราว
14 นางจิตตรา สิทธิพล ลูกจ้างชั่วคราว
15 นายชาญชัย หงษ์บิน ลูกจ้างชั่วคราว
16 นางสมปอง เล็กยา ลูกจ้างชั่วคราว
17 นางพงษดนัย บุญจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว
18 นางสาวโกมลชนก อาลัย ลูกจ้างชั่วคราว
19 นางสาวจิตรา งามสง่า ลูกจ้างชั่วคราว
20 นางสาววรารัตน์ ฤทธิยงค์ ลูกจ้างชั่วคราว
21 นายวริระ พัฒเสมา ลูกจ้างชั่วคราว
22 นายสมคิด คำมุงคุณ ลูกจ้างชั่วคราว
23 นายวิณณู โตวงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว
24 นายพรชัย คำมงคุณ ลูกจ้างชั่วคราว
25 นายนวน ไทรใหญ่ ลูกจ้างชั่วคราว
26 นายณัฐฤทธ์ เดือนสว่าง ลูกจ้างชั่วคราว


 บันทึกข้อมูลวันที่ 17 เมษายน 2563

 

'