f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ภารกิจ
ลงวันที่ 15/01/2562

แขวงทางหลวงจันทบุรี

  • วางแผน   สำรวจ   ออกแบบ   ตรวจสอบ และบำรุงรักษาทางหลวงในความรับผิดชอบ

  • ควบคุมการปรับปรุงและบำรุงรักษาทางหลวง

  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

  • งานขออนุญาตทางเชื่อม ฯลฯ

  • งานระวังชี้แนวเขตที่ดิน

  • งานอุบัติเหตุชดใช้ค่าเสียหาย 

 

บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 


'