f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงทับไทร
ลงวันที่ 15/01/2562

 

นายไกรวิทย์  กุลบรรทมศีล

หัวหน้าหมวดทางหลวงทับไทร

 

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหมวดทางหลวงทับไทร

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายไกรวิทย์ กุลบรรทมศีล นายช่างโยธาชำนาญงาน หัวหน้าหมวดทางหลวงทับไทร
2 นายวุฒิวัย มณีวงษ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงทับไทร
3 นายอนุพงศ์ คำลือ พนักงานโยธา
นายประหยัด บุตรชล พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
5 นายโพธิ์ แคบุตร พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
นางต้อย แคบุตร พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2
7 นางสาวพัชรี บุญศรี พนักงานธุการ
8 นายไทย พรมทอง ลูกจ้างชั่วคราว
นายมานิตย์ สังข์ทอง ลูกจ้างชั่วคราว
10  นายสถิตย์ ศรีงาม ลูกจ้างชั่วคราว
11  นายธนากานต์ พรมทอง ลูกจ้างชั่วคราว
12  นายประหยัด ชินวุฒิ ลูกจ้างชั่วคราว
13 นายไพฑูรย์ จันทเสน ลูกจ้างชั่วคราว
14  นายเวชยันต์ สังข์ทอง ลูกจ้างชั่วคราว
15  นายประสิทธิ์ ทองหล่อ ลูกจ้างชั่วคราว
16  นางสาวทองย้อย กวางทอง ลูกจ้างชั่วคราว
17  นายวันชัย บุษบงค์ ลูกจ้างชั่วคราว
18  นายภาณุวัฒน์ รอดบรรจบ ลูกจ้างชั่วคราว
19  นายสมชาย นกกูลพงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว
20  นางวงเดือน ท่าสะอ้าน ลูกจ้างชั่วคราว
21  นายชิษณุพงศ์ กุนคำฮอม ลูกจ้างชั่วคราว
22  นายสุเชาว์ เหงขุนทด ลูกจ้างชั่วคราว
23  นางสาวจรรยา บุษบงค์ ลูกจ้างชั่วคราว
24  นายทรงพล บ้านแก ลูกจ้างชั่วคราว
25 นายวริษา แก้วรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว
26 นายทรงชัย บ้านแก ลูกจ้างชั่วคราว
27 นางสาวชณิภรณ์ กวางทอง ลูกจ้างชั่วคราว
28 นายประสงค์ เจริญดง ลูกจ้างชั่วคราว

 


'