f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงทับไทร
ลงวันที่ 15/01/2562

หมวดทางหลวงทับไทร

นายไกรวิทย์  กุลบรรทมศีล

หัวหน้าหมวดทางหลวงทับไทร

 

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหมวดทางหลวงทับไทร

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายสมัย พรมทอง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
2 นายประหยัด บุตรชล พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
3 นายโพธิ์ แคบุตร พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
4 นางต้อย แคบุตร พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2
5 นางสาวพัชรี บุญศรี พนักงานธุการ
6 นายไทย พรมทอง ลูกจ้างชั่วคราว
7 นายพิบูณย์ ศรีงาม ลูกจ้างชั่วคราว
8 นายมานิตย์ สังข์ทอง ลูกจ้างชั่วคราว
9 นายสถิตย์ ศรีงาม ลูกจ้างชั่วคราว
10 นายธนากานต์ พรมทอง ลูกจ้างชั่วคราว
11 นายประหยัด ชินวุฒิ ลูกจ้างชั่วคราว
12 นายไพฑูรย์ จันทเสน ลูกจ้างชั่วคราว
13 นายเวชยันต์ สังข์ทอง ลูกจ้างชั่วคราว
14 นายประสิทธิ์ ทองหล่อ ลูกจ้างชั่วคราว
15 นายธีรศักดิ์ โดนสันเทียะ ลูกจ้างชั่วคราว
16 นางสาวพรพรรณ ค้ำคูณ ลูกจ้างชั่วคราว
17 นางสาวทองย้อย กวางทอง ลูกจ้างชั่วคราว
18 นายวันชัย บุษบงค์ ลูกจ้างชั่วคราว
19 นายปรีชา แพทย์ไชยวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว
20 นายประเสริฐ ทองหล่อ ลูกจ้างชั่วคราว
21 นายภาณุวัฒน์ รอดบรรจบ ลูกจ้างชั่วคราว
22 นายศราวุธ อินทร์ลี ลูกจ้างชั่วคราว
23 นายธนาวิทย์ เวชศาสตร์ ลูกจ้างชั่วคราว

 

บันทึกข้อมูลวันที่ 21 ตุลาคม 2562


'