f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงพลับพลา
ลงวันที่ 06/10/2564

หมวดทางหลวงพลับพลา

 

นายเลอสรร  เสแสวง

หัวหน้าหมวดทางหลวงพลับพลา

 

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหมวดทางหลวงหนองตาคง

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายศักนรินทร์ เมินดี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
2 นายวิโรจน์ จันทร์นคร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช 2
3 นายสมบัติ จิกนอก พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
4 นายวิโรจน์ มณีโชติมงคล พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2
5 นางธนิภา พึ่งผล พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2
6 นางการะเกด ศรายุทธพิชัย พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2
7 นายวิภูษณะ สิริวัณณประเสริฐ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
8 นางนงเยาว์ จิกนอก ลูกจ้างชั่วคราว
9 นายประทีป จันทมาลี ลูกจ้างชั่วคราว
10 นางดวงตา สาดกำปัง ลูกจ้างชั่วคราว
11 นางชลธิชา เสแสวง ลูกจ้างชั่วคราว
12 นายนาวิน จันทมาลี ลูกจ้างชั่วคราว
13 นายอุเทน คงในสุข ลูกจ้างชั่วคราว
14 นายสมศักดิ์ ค้าผล ลูกจ้างชั่วคราว
15 นางสาวภาวิณี ชิ้นขุนทด ลูกจ้างชั่วคราว
16 นายอรุณ ประกอบทรัพย ลูกจ้างชั่วคราว
17 นายบรรจบ ประกอบทรัพย ลูกจ้างชั่วคราว
18 นายสุริยา ปุริทาสัง ลูกจ้างชั่วคราว
19 นางสาววัชราภรณ์ สิงห์พงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว
20 นายสุรวิทย์ รอดสุปะ ลูกจ้างชั่วคราว
21 นายวันชัย สุขสำราญ ลูกจ้างชั่วคราว
22 นายศุภชัย สุขสำราญ ลูกจ้างชั่วคราว
23 นายสรุพัศ เลื่อมสำราญ ลูกจ้างชั่วคราว
24 นายรุ่งเรือง ผันเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว
25 นายยุทธนา ประกอบทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว
26 นางสาวอารยา มีทองพูน ลูกจ้างชั่วคราว

 


'