f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงพลับพลา
ลงวันที่ 06/10/2564

หมวดทางหลวงพลับพลา

 

นายเลอสรร  เสแสวง

หัวหน้าหมวดทางหลวงพลับพลา

 

รายชื่อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำหมวดทางหลวงพลับพลา

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายเลอสรร เสแสวง นายช่างโยธาชำนาญงาน
2 นายวิโรจน์ จันทร์นคร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช 2
3 นายวิโรจน์ มณีโชติมงคล พนักงานบำรุงทาง ระดับ ช 2
4 นายวิภูษณะ สิริวัณณประเสริฐ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
5 นางสาวดารณี ว่องไวฤทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว
6 นายประทีป จันทมาลี ลูกจ้างชั่วคราว
7 นางดวงตา หล่งเป้า ลูกจ้างชั่วคราว
8 นางชลธิชา เสแสวง ลูกจ้างชั่วคราว
9 นายนาวิน จันทมาลี ลูกจ้างชั่วคราว
10 นายสมศักดิ์ ค้าผล ลูกจ้างชั่วคราว
11 นางสาวภาวิณี ชิ้นขุนทด ลูกจ้างชั่วคราว
12 นางสาวธัญยธรณ์ สิทธิโชติฐิติคุณ ลูกจ้างชั่วคราว
13 นายอภิเดชศิลป์ อินทพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว
14 นายวิเศษศิลป์ อินทพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว
15 นางสาววัชราวรรณ์ สิงห์พงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว
16 นางสาวศิรินภา แก้วกาเหรียญ ลูกจ้างชั่วคราว
17 นายวันชัย สุขสำราญ ลูกจ้างชั่วคราว
18 นายศุภชัย สุขสำราญ ลูกจ้างชั่วคราว
19 นายสรุพัศ เลื่อมสำราญ ลูกจ้างชั่วคราว
20 นายกิตติ จันทเกตุ ลูกจ้างชั่วคราว
21 นายธนากร เบญจมาศ ลูกจ้างชั่วคราว
22   นางสาวศิรินภา แก้วกาเหรียญ ลูกจ้างชั่วคราว 

 


'