f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แผนงานบริหารการจราจร
ลงวันที่ 16/04/2564

      ตามสัญญาที่ จบ. 38/2564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัย

บริเวณทางแยกขนาดใหญ่บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนนายายอาม-บ้านงิ้วตอน 2 ระหว่าง กม. 306 + 153 - กม. 306 + 154 ปริมาณงาน 1 แห่ง

วันเริ่มสัญญาวันที่ 28 มกราคม 2564 วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 เวลาทำการ 180 วันวงเงินค่างาน 24,986,000.00 บาทค่าปรับวันละ 62,465.00 บาท

ดำเนินการโดย บริษัท กรุงเทพคอนกรีต (1989) จำกัด นั้น

      ทางโครงการฯ และผู้รับจ้างได้ร่วมกันวางแผนงานบริหารการจราจรบริเวณพื้นที่ดำเนินการดังกล่าวโดยแบ่งเป็น 2 ระยะดำเนินการดังนี้

     1. ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยดำเนินการปิดพื้นที่ด้านชิดเกาะกลางถนน (ตามเอกสารแนบที่ 1) เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์

ระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน 2564 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณจราจรค่อนข้างมากเพื่อเป็นการลดและหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรที่อาจจะติดขัดบริเวณสะพาน กม. 306 + 275

ทางโครงการจะทำการเปิดช่องจราจรบริเวณสะพานไม่น้อยกว่า 2 ช่องจราจร

     2. ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรฎาคม 2564 โดยดำเนินการปิดพื้นที่ด้านชิดทางเท้าหรือไหล่ทาง (ตามเอกสารแนบที่ 2)


'