f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แผนที่แสดงจุดน้ำท่วม ในเขตทางรับผิดชอบของแขวงทางหลวงจันทบุรี
ลงวันที่ 15/10/2564

แผนที่แสดงจุดน้ำท่วม ในเขตทางรับผิดชอบของแขวงทางหลวงจันทบุรี

ทางหลวงหมายเลข 3409 ตอน ชากไทย - ทุ่งจันดำ ระหว่าง กม.2+580 - กม.2+620 ระดับน้ำสูงสุด 40 ซม.

ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. ระหว่าง กม.7+000 - กม.7+400 ระดับน้ำสูงสุด 20 ซม.

ทางหลวงหมายเลข 3546 ตอน ท่าหลวง - ตลาดมะขาม ระหว่าง กม.2+580 - กม.2+620 ระดับน้ำสูงสุด 60 ซม.

ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.1+200 - กม.1+280 ระดับน้ำสูงสุด 40 ซม.

                                                                  ระหว่าง กม.1+530 - กม.1+592 ระดับน้ำสูงสุด 20 ซม.

                                                                  ระหว่าง กม.5+750 - กม.5+800 ระดับน้ำสูงสุด 20 ซม.

                                                                  ระหว่าง กม.8+390 - กม.8+540 ระดับน้ำสูงสุด 20 ซม.

ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.333+100 - กม.334+800 ระดับน้ำสูงสุด 30 ซม.

ทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ ระหว่าง กม.0+650 - กม.1+290 ระดับน้ำสูงสุด 50 ซม.

ทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย - จันทบุรี ระหว่าง กม.6+375 - กม.7+500 ระดับน้ำสูงสุด 50 ซม.


'