f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
เชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจควํามพึงพอใจความคาดหวัง
ลงวันที่ 29/06/2565

เชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจควํามพึงพอใจความคาดหวัง ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม(คค.)ประจำปีงบประมําณ พ.ศ. 2565

กระทรวงคมนาคม https://www.mot.go.th“ทุกความเห็นมีความหมาย”SCAN MEตั้งแต่บัดนี้ –30 มิถุนายน 2565 ชุดที่ 1


'