f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่สิ้นสุดสัญญาแล้วแต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ลงวันที่ 14/09/2566

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 

นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี นายสวัสดิ์ เทียมมีเชาว์  นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี นายสวัสดิ์ เทียมมีเชาว์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายปฏิบัติการ นางพนมพร ศรีชุมพล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายวิศวกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่สิ้นสุดสัญญาแล้วแต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เพื่อติดตามและเร่งรัดในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ของสัญญาเลขที่ จบ.3/2566 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2565 , จบ.4/2566 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2565 , จบ.21/2566 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2566 และ จบ.25/2566 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2566 ณ ห้องประชุมทับทิมจันท์ แขวงทางหลวงจันทบุรี


'