f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2566
ลงวันที่ 15/09/2566

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี นายสวัสดิ์ เทียมมีเชาว์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายปฏิบัติการ นางพนมพร ศรีชุมพล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายวิศวกรรม และนางพรรณวิไล แก้วงาม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมทับทิมจันท์ แขวงทางหลวงจันทบุรี


'