f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ประชุมประจำเดือน 1/2567
ลงวันที่ 01/02/2567
แขวงทางหลวงจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.
นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี
นายสวัสดิ์ เทียมมีเชาว์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายปฏิบัติการ
นางพนมพร ศรีชุมพล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายวิศวกรรม และ
นางพรรณวิไล แก้วงาม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พร้อมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2567
ณ ห้องประชุมทับทิมจันท์ แขวงทางหลวงจันทบุรี

'