f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงสอยดาว ดำเนินการแจ้ง?ผู้ประกอบการร้านค้า ห้ามขายของในเขตทางหลวง
ลงวันที่ 21/02/2567
แขวงทางหลวงจันทบุรี ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
-------------------------------------------------
หมวดทางหลวงสอยดาว ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการร้านค้า
ห้ามขายของในเขตทางหลวง
ในทางหลวงหมายเลข 317 ตอน พังงอน - เขาแหลม
ระหว่าง กม.49+000 - กม.53+000 (บริเวณบ้านทุ่งกร่าง)

'