f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ดำเนินการตีเส้นจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง
ลงวันที่ 22/02/2567

แขวงทางหลวงจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์
------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
งานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงจันทบุรี
ดำเนินการตีเส้นจราจร
ในทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา – แพร่งขาหยั่ง
ระหว่าง กม.17+100 – กม.17+400 (กระทิง)


'