f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
" กรมทางหลวง พร้อมจ่ายค่าเวนคืน"
ลงวันที่ 27/11/2562

" กรมทางหลวง พร้อมจ่ายค่าเวนคืน" มอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี จ่ายเงินครบทุกรายภายใน ธันวาคม 2562 นี้


'