f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. ระหว่าง กม.9+170 - กม.9+171 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/02/2565 จบ./e/4/2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 งานกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.3+379 - กม.3+650, กม.10+600 - กม.11+858 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/01/2565 จบ./e/3/2565 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.28+800 - กม.34+200 ปริมาณงาน 48,600 ตารางเมตร 23/11/2563 จบ.e/5/2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 21 รายการ 21/09/2563 จบ./พ.2/1/2563 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงท่าใหม่ แขวงทางหลวงจันทบุรี บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ที่ กม.304+671 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 22/04/2563 จบ./e/26/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงทับไทร แขวงทางหลวงจันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. – พังงอน ที่ กม.35+000 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 22/04/2563 จบ./e/25/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงพลับพลา แขวงทางหลวงจันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ที่ กม.333+905 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 22/04/2563 จบ./e/24/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงที่พักอาศัย แขวงทางหลวงจันทบุรี อาคารแฟลต 5 ชั้น 16 ครอบครัว 2 หลัง ทางหลวงหมายเลข 316 ตอน เขาไร่ยา - จันทบุรี กม.6+116 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2563 จบ./e/23/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3322 ตอน เนินสูง - เขาสุกิม ระหว่าง กม.11+160 - กม.15+000 ปริมาณงาน 30,720 ตารางเมตร 17/04/2563 จบ./e/16/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 งานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนานใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.278+073 - กม.278+074 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,485 ตารางเมตร) 07/04/2563 จบ./e/19/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัสต์ ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.49+350 - กม.54+075 ปริมาณงาน 42,525 ตารางเมตร 14/04/2563 จบ.23/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 4 รายการ 12/03/2563 จบ./พ.4/1/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 จ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (MAST ARM) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ที่ กม.283+530 (จุดกลับรถเนินพูนศิลป์) และ กม.290+800 (โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกา) จำนวน 4 ชุด 16/01/2563 423/-/63/71 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (MAST ARM) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ที่ กม.283+530 (จุดกลับรถเนินพูนศิลป์) และ กม.290+800 (โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกา) จำนวน 4 ชุด 16/01/2563 423/-/63/76 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 งานโครงการพัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย - จันทบุรี 22/07/2562 จบ./e/32/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 21 รายการ