f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิธีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 316 ตอน เขาไร่ยา – จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 02/02/2566 จบ./e/39/2566 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 จ้างเหมาทำงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิธีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 316 ตอน เขาไร่ยา - จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22/12/2565 - ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๓๕+๒๑๑ - กม.๓๓๕+๒๑๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/12/2565 จบ.20/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3348 ตอน หนองขอน - จันทนิมิต ระหว่าง กม.9+070 - กม.9+860 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 23 ต้น) 02/11/2565 จบ.19/2566 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 จ้างเหมาทำงานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/10/2565 จบ./e/23/2566 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.335+211 - กม.335+212 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/10/2565 จบ./e/22/2566 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 งานค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงทับไทร แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ที่ กม.35+000 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/10/2565 จบ./e/12/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 งานค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงบางกะจะ แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 3146 ที่ กม.5+212 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/10/2565 จบ./e/10/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 จ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.342+900 - กม.343+680 LT., กม.343+680 - กม.344+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (35,150 ตารางเมตร) 06/10/2565 จบ./e/20/2566 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 จ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.299+015 - กม.301+150 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (23,545 ตารางเมตร) 06/10/2565 จบ./e/19/2566 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 จ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 316 ตอน เขาไร่ยา - จันทบุรี ที่ กม.6+116 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/10/2565 จบ./e/15/2566 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 จ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) หมวดทางหลวงพลับพลา แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ที่ กม.333+900 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/10/2565 จบ./e/13/2566 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน 3 ระหว่าง กม.36+800 - กม.39+510 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,920 ตารางเมตร) 06/10/2565 จบ./e/18/2566 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 จ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน 2 ระหว่าง กม.32+625 - กม.33+720 LT., กม.33+720 - กม.34+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33,390 ตารางเมตร) 06/10/2565 จบ./e/17/2566 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 จ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน 1 ระหว่าง กม.19+245 - กม.21+300 RT., กม.21+300 - กม.22+115 ปริมาณงาน 1 แห่ง (37,820 ตารางเมตร) 06/10/2565 จบ./e/16/2566 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 43 รายการ