f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ร่องกลางถนนและเกาะกลางถนน พื้นที่หมวดทางหลวงต่างๆ ในความควบคุมแขวงทางหลวงจันทบุรี จำนวน 882,332.50 ตารางเมตร 24/06/2567 423/-/67/245 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3348 ตอน หนองขอน - จันทนิมิต ระหว่าง กม.7+310.50 - กม.7+400.50 ระยะทาง 90.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร ปริมาณงาน 1,080 ตารางเมตร 20/06/2567 พ.39/2567 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3348 ตอน หนองขอน - จันทนิมิต ระหว่าง กม.7+310.50 - กม.7+400.50 ระยะทาง 90.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร ปริมาณงาน 1,080 ตารางเมตร 20/06/2567 พ.39/2567 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 จ้างก่อสร้างงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวชายแดน กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ๙.๐๐ เมตร ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๓ 25/06/2567 จบ./e/36/2567 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 จ้างก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน 2 ระหว่าง กม.24+000 - กม.25+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/06/2567 จบ./e/35/2567 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 งานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐ ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ 18/06/2567 จบ./e/34/2567 ลงวันที่ 24 ,มิถุนายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง, โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว 04/04/2567 จบ.26/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว 01/05/2567 จบ.35/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 จ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ตำบลชากไทย ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง ๙.๐๐ เมตร 30/04/2567 จบ.41/2567 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 จ้างก่อสร้างงานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๕๒ ต้น ระหว่าง กม.๕+๐๔ 30/04/2567 จบ.40/2567 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 จ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 30/04/2567 จบ.38/2567 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 จ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพจราจร ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 30/04/2567 จบ.39/2567 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 จ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่แนวชายแดน กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๕ ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.๑๓+๔๐๐ - กม.๑๕+๓๕๐ 30/04/2567 จบ.37/2567 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 จ้างเหมาทำการค่าถมดิน เพื่อก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สารวัตร 10 คูหา ตั้งอยู่?ในเขต สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 335+200 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 26/04/2567 423/-/67/173 ลงวันที่ 26 เมษายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 จ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๓ ตอน คลองทราย - จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 26/04/2567 จบ.36/2567 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 294 รายการ