f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการซ่อมสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3348 ตอน หนองขอน - จันทนิมิต ที่ กม.10+773 (สะพานคลองสระบาป) จำนวน 1 แห่ง 25/05/2566 423/-/66/174 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 งานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิต พื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 04/07/2566 จบ.26/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. ที่บริเวณ กม.5+200 ด้านซ้ายทาง กรณีรถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 6723 ตราด พ่วงหมายเลขทะเบียน 80 - 6753 ตราด ชนชำรุดเสียหาย 15/02/2566 423/-/66/12 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 จ้างเหมาทำการซ่อมสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ที่ กม.326+635 ด้านขวาทาง จำนวน 1 แห่ง 14/03/2566 423/-/66/125 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 จ้างเหมาเช่ารถเพื่อทำการซ่อมแซมผิวทางที่เสียหายจากน้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ที่ กม.๕๐+๐๗๒ (เป็นช่วงๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2565 423/-/66/3 (ฉ) แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 จ้างเหมาทำงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๕๘๗ ตอน บ้านถ้ำ - ยางระโหง อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 03/02/2566 จบ.25/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 งานโครงการพัมนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่แนวชายแดน กิจกรรมพัมนาทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 30/01/2566 จบ.24/2566 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 จ้างเหมาทำงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่แนวชายแดน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3448 ตอน ทุ่งขนาน – ตาเรือง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 24/01/2566 จบ.23/2566 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิธีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 316 ตอน เขาไร่ยา – จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 18/01/2566 จบ./e/39/2566 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 จ้างเหมาทำงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิธีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 316 ตอน เขาไร่ยา - จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 06/12/2565 - ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 จ้างเหมาทำงานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/11/2565 จบ.21/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๓๕+๒๑๑ - กม.๓๓๕+๒๑๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/11/2565 จบ.20/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงทับไทร แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้างค่าย ตชด. - พังงอน ที่ กม.35+000 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/11/2565 คค 06085/พ.2/103/2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงบางกะจะแขวงทางหลวงจันทบุรีท จ.จันทบุรี ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 3146 ที่ กม.5+212 ด้านซ้าย ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/11/2565 คค 06085/พ.2/100/25656 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8)แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรีทางหลวงหมายเลข 316 ตอน เขาไร่ยา - จันทบุรี ที่ 6+116 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/11/2565 คค 06085/พ.2/99/25656 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 238 รายการ