f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด รายการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร 16/09/2563 จบ./e/35/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน 28/08/2563 จบ./e/34/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3322 ตอน เนินสูง - เขาสุกิม ระหว่าง กม.11+160 - กม.15+000 ปริมาณงาน 30,720 ตารางเมตร 27/04/2563 จบ.32/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.278+073 - กม.278+074 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,485 ตารางเมตร) 17/04/2563 จบ.31/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงท่าใหม่ แขวงทางหลวงจันทบุรี บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ที่ กม.304+671 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 จบ./e/26/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงทับไทร แขวงทางหลวงจันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. – พังงอน ที่ กม.35+000 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 จบ./e/25/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงพลับพลา แขวงทางหลวงจันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ที่ กม.333+905 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 จบ./e/24/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงที่พักอาศัย แขวงทางหลวงจันทบุรี อาคารแฟลต 5 ชั้น 16 ครอบครัว 2 หลัง ทางหลวงหมายเลข 316 ตอน เขาไร่ยา - จันทบุรี กม.6+116 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 จบ./e/23/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3322 ตอน เขาสุกิม - ห้วยสะท้อน ระหว่าง กม.18+400 - กม.27+256 ปริมาณงาน 3 แห่ง (จำนวน 66 ต้น) 07/04/2563 จบ.21/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 งานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชน รายการติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพจราจร ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 07/04/2563 จบ.22/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย - จันทบุรี ระหว่าง กม.3+056 - กม.4+689 ปริมาณงาน 2 แห่ง (จำนวน 73 ต้น) 01/04/2563 จบ.10/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันตราย บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน 2 ระหว่าง กม.28+068 - กม.31+073 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 3,060 เมตร) 01/04/2563 จบ.17/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.286+510 - กม.286+511 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/03/2563 จบ.20/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ตอน 3 ระหว่าง กม.345+000 - กม.345+540 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 32 ต้น) 23/03/2563 จบ.4/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ระหว่าง กม.23+500 - กม.26+590 ปริมาณงาน 30,535 ตารางเมตร 20/03/2563 จบ.16/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 41 รายการ