f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิต พื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 10/07/2566 จบ.26/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวข้าราชการตำรวจชั้นประทวน อาคารเรือนแถว 2 ชั้นครึ่งตึกไม้ จำนวน 3 หลัง (30ห้อง) 15/02/2566 จบ./พ.4/3/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 ประกาศผูุชนะ ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ จำนวน 2 รายการ 17/02/2566 - แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 จ้างเหมาทำงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๕๘๗ ตอน บ้านถ้ำ - ยางระโหง อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 09/02/2566 จบ.25/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 งานโครงการพัมนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่แนวชายแดน กิจกรรมพัมนาทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 03/02/2566 จบ.24/2566 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 2 รายการ 27/01/2566 จบ./พ.4/2/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 จ้างเหมาทำงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่แนวชายแดน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3448 ตอน ทุ่งขนาน – ตาเรือง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 30/01/2566 จบ.23/2566 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิธีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 316 ตอน เขาไร่ยา – จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 24/01/2566 จบ./e/39/2566 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 จ้างเหมาทำงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิธีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 316 ตอน เขาไร่ยา - จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 13/12/2565 - ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 จ้างเหมาทำงานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/12/2565 จบ.21/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 3 รายการ 18/11/2565 จบ./พ.4/1/2566 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 จ้างเหมาทำงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และ วิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบปรับเปลี่ยนได้ ตามสภาพจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 20/01/2566 จบ.22/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3348 ตอน หนองขอน - จันทนิมิต ระหว่าง กม.9+070 - กม.9+860 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 23 ต้น) 02/11/2565 จบ.19/2566 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. – พังงอน ตอน 1 ระหว่าง กม.10+091 - กม.32+328 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 178 ต้น) 21/10/2565 จบ.15/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน 3 ระหว่าง กม.37+295 - กม.43+185 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 96 ต้น) 21/10/2565 จบ.16/2566 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 170 รายการ