f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 2 รายการ 03/08/2565 จบ./พ.4/3/2565 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 31/05/2565 จบ./พ.4/2/2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 2 รายการ 31/05/2565 จบ./พ.4/1/2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 งานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย - จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แบบกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร จำนวน 56 ต้น ระหว่าง กม.2+012 - กม.2+992 05/05/2565 จบ.31/2565 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 งานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี แบบกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร จำนวน 122 ต้น 03/05/2565 จบ.30/2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ระหว่าง กม.38+300 - กม.38+301 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/01/2565 จบ.26/2565 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 จ้างเหมาทำกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง – หน้าค่าย ตชด. ระหว่าง กม.9+170 - กม.9+171 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/02/2565 จบ.28/2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 งานกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.3+379 - กม.3+650, กม.10+600 - กม.11+858 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/02/2565 จบ.29/2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 งานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวในปราจันสระตรานคร 26/01/2565 จบ.27/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ระหว่าง กม.38+300 - กม.38+301 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/01/2565 จบ.26/2565 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 จ้างเหมาทำกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. ระหว่าง กม.9+170 - กม.9+171 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2565 จบ./e/4/2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 งานกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.3+379 - กม.3+650, กม.10+600 - กม.11+858 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2565 จบ./e/3/2565 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 งานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ระหว่าง กม.292+405 - กม.292+406 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/12/2564 จบ.23/2565 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.318+580 - กม.320+800 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.220 กม.) 22/12/2564 จบ.25/2565 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.317+320 - กม.318+282 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/07/2564 จบ.53/2564 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 122 รายการ