f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวชายแดน กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ๙.๐๐ เมตร ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๓ 01/07/2567 จบ./e/36/2567 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 จ้างก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน 2 ระหว่าง กม.24+000 - กม.25+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/06/2567 จบ./e/35/2567 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 งานอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบเลขที่ ตร.๑๑/๕๙ ตั้งอยู่ในเขต สถานีตำรวจทางหลวง ๔ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๓ (สุขุมวิท) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๓๕+๒๐๐ ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งประกอบ 24/06/2567 จบ./e/34/2567 ลงวันที่ 24 ,มิถุนายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง, โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว 11/04/2567 จบ.26/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว 08/05/2567 จบ.35/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 จ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๙ ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ตำบลชากไทย ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง ๙.๐๐ เมตร 07/05/2567 จบ.41/2567 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 จ้างก่อสร้างงานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๕๒ ต้น ระหว่าง กม.๕+๐๔ 07/05/2567 จบ.40/2567 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 จ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 07/05/2567 จบ.38/2567 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 จ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพจราจร ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 07/05/2567 จบ.39/2567 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 จ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่แนวชายแดน กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๕ ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.๑๓+๔๐๐ - กม.๑๕+๓๕๐ 07/05/2567 จบ.37/2567 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 จ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๓ ตอน คลองทราย - จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 02/05/2567 จบ.36/2567 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๖+๑๒๑ - กม.๓๖+๑๒๒ ปริมาณงาน 26/04/2567 จบ.34/2567 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน ๔ ระหว่าง กม.๔๓+๘๕๐ - กม.๔๓+๘๕๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๐๕ ตร.ม.) 22/04/2567 จบ.24/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 งานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ . หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ตอน 2 26/04/2567 จบ.33/2567 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 จ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3193 ตอน ทับไทร - เทพนิมิต ตอน 1 ระหว่าง กม.11+208 - กม.12+094, กม.13+791 - กม.16+277 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 196 ต้น) 19/04/2567 จบ.30/2567 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 212 รายการ