f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ 63 รายการ 21/12/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 ขายทอดตลาดยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 29/11/2566 จบ./พ.4/1/2567 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 จ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ติดตั 28/09/2566 จบ.2/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๕ ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี กว้าง ๑๑.๐๐ เมตร (ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๒.๐๐ เ 28/09/2566 จบ.1/2567 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 งานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิต พื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 10/07/2566 จบ.26/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวข้าราชการตำรวจชั้นประทวน อาคารเรือนแถว 2 ชั้นครึ่งตึกไม้ จำนวน 3 หลัง (30ห้อง) 15/02/2566 จบ./พ.4/3/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 ประกาศผูุชนะ ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ จำนวน 2 รายการ 17/02/2566 - แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 จ้างเหมาทำงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๕๘๗ ตอน บ้านถ้ำ - ยางระโหง อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 09/02/2566 จบ.25/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 งานโครงการพัมนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่แนวชายแดน กิจกรรมพัมนาทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 03/02/2566 จบ.24/2566 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 2 รายการ 27/01/2566 จบ./พ.4/2/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 จ้างเหมาทำงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่แนวชายแดน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3448 ตอน ทุ่งขนาน – ตาเรือง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 30/01/2566 จบ.23/2566 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิธีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 316 ตอน เขาไร่ยา – จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 24/01/2566 จบ./e/39/2566 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 จ้างเหมาทำงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิธีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 316 ตอน เขาไร่ยา - จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 13/12/2565 - ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 จ้างเหมาทำงานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/12/2565 จบ.21/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 3 รายการ 18/11/2565 จบ./พ.4/1/2566 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 174 รายการ