f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศกรมทางหลวง เรื่องขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนฯ จำนวน 36 รายการ 13/12/2562 11/12/2562 จบ./พ.4/1/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.312+000 - กม.312+540 ปริมาณงาน 0.540 กิโลเมตร 09/09/2562 09/09/2562 จบ.1/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 04/09/2562 04/09/2562 จบ./พ.4/5/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 งานโครงการพัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย - จันทบุรี 02/08/2562 01/08/2562 จบ.31/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3448 ตอนทุ่งขนาน - ตาเรือง 12/07/2562 12/07/2562 จบ.30/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 งานโครงการพัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย - จันทบุรี 04/07/2562 04/07/2562 จบ./e/32/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๕ ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน 05/07/2562 04/07/2562 จบ.29/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน ๑๖ รายการ (ครั้งที่ ๒) 11/06/2562 07/06/2562 จบ./พ.4/4/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๗ รายการ (ครั้งที่ ๒) 11/06/2562 07/06/2562 จบ./พ.2/3/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ระหว่าง กม.279+240 - กม.291+870 ปริมาณงาน 3 แห่ง 17/05/2562 17/05/2562 จบ./e/31/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑๖ รายการ 14/05/2562 08/05/2562 จบ./พ.4/2/2562 ลงวันที่ 8 พ.ค. 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑๖ รายการ 14/05/2562 08/05/2562 จบ./พ.4/2/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๗ รายการ 14/05/2562 08/05/2562 จบ./พ.2/1/2562 ลงวันที่ 8 พ.ค. 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ระหว่าง กม.279+240 - กม.291+870 ปริมาณงาน 3 แห่ง 17/05/2562 17/05/2562 จบ.28/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (แบตเตอรี่) จำนวน 3 รายการ 26/02/2562 22/02/2562 จบ./พ.4/3/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23 รายการ