f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 06/09/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.312+000 - กม.312+540 ปริมาณงาน 0.540 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 06/06/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๕ ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 06/06/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3448 ตอนทุ่งขนาน - ตาเรือง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 15/05/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการพัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย – จันทบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/05/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ระหว่าง กม.279+240 - กม.291+870 ปริมาณงาน 3 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 15/01/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงจันทบุรี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,154 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 06/12/2561 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ ระหว่าง กม.1+350 - กม.1+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง (400 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 21/11/2561 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.325+360 - กม.327+000 ปริมาณงาน 22,200 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 21/11/2561 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.336+800 - กม.337+875 ปริมาณงาน 22,860 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 15/11/2561 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน – บ้านสิ้ว ระหว่าง กม.298+645 – กม.298+646 ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,680 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ