f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 18/09/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๕ ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 18/09/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ติดตั้งระบบควบคุม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 08/06/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิต พื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 18/01/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3587 ตอน บ้านถ้ำ - ยางระโหง อำเภอ เมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 16/01/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่แนวชายแดน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3448 ตอน ทุ่งขนาน – ตาเรือง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 16/01/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการพัมนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่แนวชายแดน กิจกรรมพัมนาทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 08/11/2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิธีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 316 ตอน เขาไร่ยา - จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 07/11/2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และ วิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบปรับเปลี่ยนได้ ตามสภาพจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 11/10/2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.301+312 - กม.325+028 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 163 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 11/10/2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน 3 ระหว่าง กม.37+295 - กม.43+185 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 96 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 141 รายการ