f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 17/06/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างก่อสร้างงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวชายแดน กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ๙.๐๐ เมตร ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๓ เปลี่ยนแปลงแผน
2 17/06/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างก่อสร้างงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวชายแดน กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ๙.๐๐ เมตร ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๓ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 12/06/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างก่อสร้างงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวชายแดน กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ๙.๐๐ เมตร ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๓ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 31/05/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน 2 ระหว่าง กม.24+000 - กม.25+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 28/03/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. ตอน ๒ ระหว่าง กม.๐+๒๕๐ - กม.๑+๐๐๐ LT.ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๓,๓๘๐ ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 28/03/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. ตอน ๒ ระหว่าง กม.๐+๒๕๐ - กม.๑+๐๐๐ LT.ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๓,๓๘๐ ตร.ม.) เปลี่ยนแปลงแผน
7 28/03/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 28/03/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่ขาหยั่ง ตำบลชากไทย ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 28/03/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3322 ตอน เนินสูง - ห้วยสะท้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.28+735 - กม.29+445 ปริมาณงาน 1 แห่ง (13,815 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 28/03/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน ๖ ระหว่าง กม.๓๗+๐๔๐ - กม.๓๘+๓๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๔,๔๑๐ ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 184 รายการ