f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 27/06/2566 ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลส่วนกลาง และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์ งานของเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อยกระดับความพึงพอใจ รับฟังปัญหาอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานต่างๆ
32 23/06/2566 คณะอนุกรรมการฯ ภาคกลาง ได้เข้าประเมินผลงาน บำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำภาคปี 2566 เพื่อคัดเลือกผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ระดับดีเด่น ประจำปี 2566
33 20/06/2566 หมวดทางหลวงพลับพลา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองดาวเรือง ระยะที่ 2
34 19/06/2566 หมวดทางหลวงสอยดาว ร่วมกับเทศบาลตำบลทับช้าง ดำเนินการถางป่า
35 14/06/2566 หมวดทางหลวงบางกะจะ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้รื้อย้ายร้านค้าแผงลอย
36 08/06/2566 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมโครงการนักเรียน รุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
37 08/06/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรีประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2566
38 07/06/2566 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมโครงการนักเรียน รุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
39 03/06/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
40 03/06/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักรบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
41 02/06/2566 หมวดทางหลวงพลับพลา เข้าร่วมอบรมโครงการแพทย์ฉุกเฉิน อบรมเชิงปฏิบัติการ/ซ้อมแผน
42 02/06/2566 มวดทางหลวงพลับพลา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย
43 30/05/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา " วันคล้ายวันสวรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ "
44 26/05/2566 งานอำนวยความปลอดภัย ได้ดำเนินการตีเส้นการจราจรบริเวณอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี
45 24/05/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 20 ปี พ.ศ. 2566-2585 ตามมาตรา 24 ของพระราชกฤาฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565