f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 21/05/2563 การประชุม (Site Meeting)
2 16/04/2563 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรััสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
3 04/03/2563 ตำรวจทางหลวง (จันทบุรี-ตราด)
4 02/03/2563 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3193 ตอน ด่านชายแดนไทย/กัมพูชา บ้านผักกาด - ด่านชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านแหลม
5 02/03/2563 การมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข3249 (ถนนบำราศนราดูร)
6 21/02/2563 -
7 11/02/2563 ตรวจสอบปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3 ระหว่าง กม.324+180 – กม.324+420 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง (บริเวณสี่แยกเขาไร่ยา)
8 05/02/2563 “การทบทวนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
9 05/02/2563 ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
10 20/01/2563 ตรวจราชการ เพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
11 20/01/2563 การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย จันทบุรี - สระแก้ว
12 20/01/2563 ประเด็น “การทำไม้ออกจากเขตทางหลวง” โครงการทางหลวงหมายเลข 317 สาย จันทบุรี – สระแก้ว
13 06/01/2563 การทำไม้ออกจากเขตทางหลวง
14 26/12/2562 การเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
15 26/12/2562 ปิดจุดกลับรถ 27 ธ.ค. 63 ถึง 2 ม.ค.63