f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินโครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ "การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์" เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความตระหนักรู้ถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยในวงกว้าง และให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมอย่างยั่งยืน